Luồng đã bị hủy do lỗi trên Facebook.

Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách khắc phục tình huống khi bạn cố gắng bắt đầu phát trực tiếp lên Facebook nhưng không thể bắt đầu do lỗi mà Facebook đã phản hồi.

Lỗi hiện tại xảy ra khi quyền đăng trên Facebook của bạn, bao gồm cả quyền đăng phát trực tiếp, tạm thời bị chặn do vi phạm chính sách hoặc quyền đăng của bạn lên Trang chưa được phê duyệt đầy đủ.

Như chúng tôi đã đề cập ngắn gọn trước đó, lỗi hiện tại chủ yếu được xác nhận là do hai nguyên nhân sau gây ra, nhưng nó có thể xảy ra trong bất kỳ trường hợp nào mà quyền xuất bản thường không được chuyển đến bất kỳ đích nào khác.

  1. Bạn bị hạn chế hoạt động với tư cách là Trang của mình cho đến khi bạn hoàn thành Ủy quyền xuất bản Trang. Quay lại Hồ sơ chính của bạn để hoàn tất ủy quyền trong — Cài đặt — Cài đặt tài khoản — Xác nhận danh tính. Hoàn thành xác minh hoặc bạn sẽ bị hạn chế vô thời hạn.

Facebook cung cấp hướng dẫn chi tiết về nguyên nhân đầu tiên, trường hợp vi phạm chính sách, từ liên kết sau.
https://www.facebook.com/help/116393198446749

Vì vậy, nếu bạn gặp phải lỗi này khi cố gắng phát trực tiếp trên ứng dụng PRISM, bạn có thể cần kiểm tra xem mình có vi phạm chính sách của Facebook hay không hoặc chờ được phép đăng.

Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp, rất có thể các hạn chế sẽ được dỡ bỏ sau một khoảng thời gian nhất định, vì vậy bạn nên đợi khoảng một ngày rồi thử phát trực tiếp lại trong ứng dụng PRISM.

  • iOS error code : 368 / 10

--

--

Start free mobile Multi-Broadcast

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store